MSP Firmy Strategia Marketing Reklama Firmy zagr. Linki Kontakt
MSP Lider - Portal Małych Średnuch Przedsiębiorstw
szukaj z Google

ABK Grupa ABK Business

 

Partnerzy

 

Partnerzy

Patroni medialni

Patroni Medialni

szukaj na stronie

Aktualności

Aktywna rządowa polityka wspierania rozwoju MŚP, będąca ważnym składnikiem strategii państwa w kreowaniu dobrobytu i zatrudnienia, zmierza do stworzenia korzystnych warunków politycznych i prawno - ekonomicznych, stymulujących prawidłowy rozwój tej grupy przedsiębiorstw. Ważnym przyczynkiem do opracowania polityki rządu wobec MŚP stał się również układ o stowarzyszeniu Polski z Unią Europejską i obowiązujące w Unii wymogi, zwłaszcza jeśli chodzi o udzielanie ukierunkowanej pomocy finansowej. Ponadto, dzięki podpisaniu Protokołu do Układu Europejskiego, zaistniała możliwość włączenia polskich przedsiębiorstw w programy wspólnotowe.
Podstawę do opracowania polityki rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw stanowią założenia polityki przemysłowej przyjęte przez Radę Ministrów 14 września 1993r. oraz założenia programu polityki przemysłowej na lata 1995 – 1997 „Międzynarodowa Konkurencyjność polskiego przemysłu” przyjęte przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów 19 grudnia 1994 roku.
Strategicznym celem polityki makroekonomicznej państwa jest trwały, zrównoważony wzrost gospodarczy. Wokół tego celu skoncentrowane są wszelkie polityki cząstkowe, o krótszym horyzoncie czasowym, do których zaliczyć należy także politykę wobec małych i średnich przedsiębiorstw.
Analizując globalne wskaźniki, charakteryzujące udział małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce narodowej, można stwierdzi, że potencjał rozwojowy tego sektora jest nadal nie w pełni wykorzystany.
Polityka Rządu wobec MSP powinna stwarzać warunki do rozwoju i wzmacniania pozytywnych trendów. W nadchodzących latach przyrost wartości dodanej wytworzonej w sektorze MSP winien być wyższy, niż w sektorze przedsiębiorstw dużych , czyli wzrost gospodarczy powinien być generowany przede wszystkim w sektorze MSP. Taka właśnie sytuacja występuję w krajach Unii Europejskiej, gdzie małe i średnie przedsiębiorstwa wytwarzają około 2/3 wartości dodanej.
Głównym celem polityki Rządu wobec MSP do roku 2002 jest kształtowanie warunków dla tworzenia i pełnego wykorzystania potencjału rozwojowego sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Na kondycję małych i średnich przedsiębiorstw wpływają zarówno ogólne uwarunkowania makroekonomiczne, jak i specyficzne czynniki charakterystyczne dla tego sektora. Dlatego działania wobec sektora MSP prowadzone są w dwóch płaszczyznach tzn. poprzez stosowanie instrumentów i rozwiązań wspólnych dla ogółu przedsiębiorstw, uzupełnionych instrumentami szczególnymi, adresowanymi wyłącznie do MSP.

W sferze instrumentów wspólnych dla wszystkich przedsiębiorstw szczególne znaczenie ma :

· uzdrawianie finansów publicznych , polegające na ograniczeniu deficytu budżetowego poprzez racjonalizację wydatków budżetowych. Działania takie powodują obniżenie stopy inflacji oraz ograniczenie potrzeb pożyczkowych budżetu. Te czynniki z kolei prowadzą bezpośrednio do polepszenia dostępu przedsiębiorstw, w tym małych i średnich , do bankowych i poza bankowych źródeł finansowania oraz obniżenia kosztów takiego finansowania,

· tworzenie systemu podatkowego, promującego inwestycję i przyjaznego dla podatnika. System taki charakteryzuję się niskimi stawkami podatku dochodowego, jednolitym dla ogółu przedsiębiorstw, oraz dużą prostotą i przejrzystością. Istotne są także zasady amortyzacji , które pozwalają przedsiębiorstwom na pełne odtwarzanie majątku produkcyjnego,

· ograniczanie obciążeń i barier biurokratycznych, które powodują nieuzasadniony wzrost kosztów działalności przedsiębiorstwa, a przez to zmniejszają ich konkurencyjność. Obciążenia biurokratyczne są szczególnie dotkliwe dla małych i średnich przedsiębiorstw, bowiem w ich przypadku udział tego rodzaju kosztów w całkowitych kosztach działalności jest największy.

Natomiast wśród instrumentów specyficznych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw szczególne znaczenie mają te , które służą wyrównaniu szans w konkurowaniu na wolnym rynku, jak na przykład :
· rozbudowa systemu doradztwa dla przedsiębiorców, we wszystkich dziedzinach związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. W przedsiębiorstwach dużych istnieją wyspecjalizowane służby marketingowe, finansowe itd., natomiast w MSP funkcje te często muszą być realizowane przez samego właściciela, lub wąskie grono osób, niekoniecznie będących specjalistami we wszystkich tych dziedzinach,

· poprawa dostępu MSP do informacji istotnych z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej, poprzez tworzenie i udostępnianie baz danych dotyczących np.: potencjalnych możliwości eksportowych i kooperacyjnych, regulacji obowiązujących na jednolitym rynku europejskim,

· rozbudowa systemu funduszy poręczeń kredytowych dla MSP. Małe i średnie przedsiębiorstwa charakteryzują się niską wartością majątku trwałego, co powoduję trudności w przedstawianiu bankom wiarygodnych zabezpieczeń zaciąganych kredytów. Fundusze poręczeń kredytowych dla MSP są skutecznym i sprawdzonym w praktyce instrumentem łagodzącym te bariery,

· rozwiązania prawne i instytucjonalne służące rozwojowi rynku kapitałowego, a zwłaszcza funduszy podwyższonego ryzyka ( venture capital ). Doświadczenia państw o dojrzałej gospodarce rynkowej wskazują, że fundusze tego typu są optymalnym źródłem kapitału dla przedsiębiorstw niewielkich, lecz o dużym potencjale rozwojowym.

Podstawowym celem polityki Rządu wobec MSP do roku 2002 jest stworzenie warunków dla kontynuacji i wzmacniania pozytywnych trendów, które ujawniły się w tym sektorze.

powrót do archiwum powrót do archiwum