MSP Firmy Strategia Marketing Reklama Firmy zagr. Linki Kontakt
MSP Lider - Portal Małych Średnuch Przedsiębiorstw
szukaj z Google

ABK Grupa ABK Business

 

Partnerzy

 

Partnerzy

Patroni medialni

Patroni Medialni

szukaj na stronie

Giełda Papierów Wartościowych

 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z siedzibą w Warszawie,
ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,pod numerem KRS 82312,
kapitał zakładowy w wysokości 41.972.000 złotych - w całości opłacony.
NIP 526-025-09-72

 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie działa w oparciu o ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.:

  • o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("ustawa o ofercie i spółkach);
  • o obrocie instrumentami finansowymi ("ustawa o obrocie");
  • o nadzorze nad rynkiem kapitałowym ("ustawa o nadzorze").

Tradycje rynku kapitałowego w Polsce sięgają roku 1817, kiedy to powołano do działania pierwszą w Warszawie Giełdę Kupiecką. Swoją działalność w obecnej formie Giełda rozpoczęła w dniu 16 kwietnia 1991 r., od początku organizując obrót papierami wartościowymi w formie elektronicznej.

 

Giełda Papierów Wartościowych jest spółką akcyjną powołaną przez Skarb Państwa. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 złotych i jest podzielony na 12.174.400 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1 złoty o numerach od 00000001 do 12174400 oraz 29.797.600 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 1 złoty o numerach od 12174401 do 41972000.
Na koniec 2007 jej akcjonariuszami było 37 podmiotów, w tym: banki, domy maklerskie, spółka giełdowa oraz Skarb Państwa. Akcje będące w posiadaniu Skarbu Państwa stanowiły 98,81% kapitału zakładowego.

 

Zadaniem GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi. Giełda zapewnia koncentrację w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursu i realizacji transakcji.

Obowiązujący na Giełdzie Warszawskiej system obrotu charakteryzuje się tym, że kursy poszczególnych instrumentów finansowych ustalane są w oparciu o zlecenia kupujących i sprzedających, stąd też zwany jest on rynkiem kierowanym zleceniami. Oznacza to, że w celu ustalenia ceny instrumentu sporządza się zestawienie zleceń zawierających dyspozycje kupna i sprzedaży. Kojarzenia tych zleceń dokonuje się według ściśle określonych zasad, zaś realizacja transakcji odbywa się w trakcie sesji giełdowych. Dla poprawienia płynności notowanych instrumentów, członkowie giełdy lub inne instytucje finansowe mogą pełnić funkcję animatora rynku, składając (na podstawie odpowiedniej umowy z Giełdą) zlecenia kupna lub sprzedaży danego instrumentu na własny rachunek.

Przedmiotem handlu na Giełdzie są papiery wartościowe: akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne oraz instrumenty pochodne: kontrakty terminowe, opcje, jednostki indeksowe.

 

Sesje giełdowe odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.35.