MSP Firmy Strategia Marketing Reklama Firmy zagr. Linki Kontakt
MSP Lider - Portal Małych Średnuch Przedsiębiorstw
szukaj z Google

ABK Grupa ABK Business

 

Partnerzy

 

Partnerzy

Patroni medialni

Patroni Medialni

szukaj na stronie

Przedsiębiorstwa MŚP

 

W ramach kategorii MŚP:

 

Przedsiębiorstwo małe definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracownikow, ktorego roczny obrot oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionow euro.

 

Mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracownikow, ktorego roczny obrot oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionow euro.

 

 

Liczba osób zatrudnionych

 

Liczba osób zatrudnionych jest zasadniczym kryterium wstępnym przy określaniu, w jakiej kategorii mieści się dane MŚP. Liczba ta dotyczy osób zatrudnionych na pełnych etatach, w niepełnym wymiarze godzin, sezonowo i obejmuje:

 • pracowników,
 • osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegających mu i uważanych za pracowników na mocy prawa krajowego,
 • właścicieli – kierowników,
 • wspólników prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i uczestniczących w zysku przedsiębiorstwa.

Praktykantów lub studentów odbywających szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie zalicza się do osób zatrudnionych. Nie wlicza się też okresu trwania urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego.

 

Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie rocznych jednostek roboczych (RJR). Każdy, kto był zatrudniony na pełen etat w obrębie przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego roku referencyjnego, stanowi jedną jednostkę roboczą. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin oraz pracowników sezonowych traktowana jest jako części ułamkowe jednostki.

 

Roczny obrót i całkowity bilans roczny

 

Roczny obrót określa się przez obliczenie dochodu, jaki przedsiębiorstwo uzyskało ze sprzedaży produktów i świadczenia usług w ciągu roku, który jest brany pod uwagę, po odjęciu rabatów. Obrót należy liczyć bez uwzględnienia podatku od wartości dodanej (VAT) oraz innych podatków pośrednich6. Całkowity bilans roczny odnosi się do wartości głównych aktywów przedsiębiorstwa.

 

Sektor MSP w Polsce

 

Udział MSP w wytwarzaniu PKB

 • Wg danych GUS działające w Polsce przedsiębiorstwa w 2011 r wygenerowały 71,8% polskiego PKB.
 • W strukturze udziału w PKB przedsiębiorstw, MSP generują 47,3% dochodu, w tym: mikroprzedsiębiorstwa 29,4%, małe firmy 7,8%, średnie firmy 10,1%.  
Liczba i struktura przedsiębiorstw
 • Pod względem liczby przedsiębiorstw Polska jest szóstą gospodarką Unii Europejskiej.
 • W Polsce działa około 1,8 mln firm z czego aż 99,8%, to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
 • W całkowitej liczbie firm udział mikroprzedsiębiorstw wynosi 95,9%,  małych firm 3,1%, średnich firm 0,9%.
 • Firmy z sektora MŚP prowadzą działalność usługową 46,5%, handlową 29,5%, budowlaną 13,4%, przemysłową 10,6%
Przedsiębiorcy a rynek pracy (pracujący i zatrudnieni) 
 • W 2011 roku liczba pracujących w przedsiębiorstwach wyniosła ponad 9 mln osób, w tym 6,3 mln osób (70,2%) pracowało w podmiotach sektora MSP. 
 • W 2011 roku liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach wyniosła 6,6 mln osób, ponad 3,9 mln osób (60,5%) pracowało w podmiotach sektora MSP. 
 • Największym pracodawcą w Polsce są mikroprzedsiębiorstwa prowadzone przez osoby fizyczne oraz firmy duże utworzone przez osoby prawne. Łącznie tworzą one miejsca pracy dla ponad 5,7 mln osób z 9 mln osób pracujących ogółem w przedsiębiorstwach.

źródło: Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2011-2012, PARP 2013.

 


 

Linki:

 

Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest ogólnopolskim miesięcznikiem ekonomicznym wydawanym w nakładzie 20 tys. egzemplarzy. Gazeta dystrybuowana jest na terenie całej Polski za pośrednictwem największych firm kolporterskich: Ruch, Kolporter, Empik, InMedio, Relay, FranPress. Dostępna jest również w prenumeracie redakcyjnej, kolporterskiej oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej.

www.gazeta-msp.pl